WoW ▼▲ N R

YAMB
1
2
3
4
5
6
+
-
Kenta
Triling
Ful
Poker
Jamb
 

Rezultat:

WoW Jamb by Dejan Tomić (2021)

Popunjeno polja 0 / 91

U pripremi ...

Najbolji rezultati:

# Ime skor Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OSNOVNO O IGRI JAMB

YAMB je igra za jednog ili više igrača, u kojoj svaki igrač baca 6 kockica i dobijeni rezultat može odmah da upiše u neko polje ili da baci kocke ponovo. Posle prvog bacanja igrač odlučuje koje će kocke ponovo da baci a koje da ostavi.
Ako ni posle drugog bacanja ne bude zadovoljan rezultatom, može i treći (i poslednji) put da baca i onda mora da upiše dobijeni rezultat u neko od slobodnih polja. Broj poena zavisi od polja u koje se upiše rezultat i od brojeva na kockicama.
Detaljnije o poljima (kolonama i redovima), bodovanju i bonusima na sledećim stranicama.

REDOVI:

1-6:Zbir svih kockica sa tim brojem
Maksimum:Najveći zbir 5 kockica
Minimum:Najmanji zbir 5 kockica
Kenta:5 zaredom. Za kombinaciju 1-5 (mala kenta) se dobija 45 a za 2-6 (velika kenta) 55 bodova
Triling:Tri iste. Broj poena je zbir tri iste + 20
Ful:Tri iste i dve iste (ali ne svih 5 istih). Broj poena je zbir 5 kockica koje čine ful + 30
Poker:Četiri iste. Broj poena je zbir te četiri + 40
Jamb:Pet istih. Broj poena je zbir tih 5 + 50
Baca se 6 kockica ali se uvek računa samo 5 !

KOLONE:

▼ Kolona odozgo:Ova kolona se popunjava redom od kečeva do jamba.
▼▲Slobodna kolona:Ova kolona se popunjava proizvoljnim redom.
▲ Kolona odozdo:Ova kolona se popunjava redom od jamba do kečeva.
N Najava:Posle 1. bacanja može se najaviti bilo šta u ovoj koloni. Posle završenog bacanja (1-3), rezultati se obavezno upisuju u najavljeno polje.
R Ručno:U ovu kolonu se upisuju rezultati dobijeni bacanjem svih 6 kockica (ukoliko nije bilo najave).

▲ Dole / Gore:
Ova kolona se popunjava od kečeva do maksimuma i od jamba do minimuma.

▼ Gore / Dole:
Ova kolona se popunjava od maksimuma do kečeva i od minimuma do jamba.

BONUSI:

Bonus 1 (1-6):Posle popunjavanja gornjih 6 polja u nekoj koloni, rezultati istih se sabiraju i ako je zbir veći ili jednak 60 dodaje se bonus od 30poena.
Bonus 2 (maks i min):Broj poena koji će biti upisan u drugi zbirni red se dobija kao (max-min) * broj kečeva. Zbog toga maksimum treba biti što veći, a minimum što manji, jer je moguće dobiti i negativan broj poena.
Bonus 3 (kenta - jamb)Zbir 5 donjih polja u koloni - zbir kente, trilinga, fula, pokera i jamba.
Kada se neki od bonusa (bonus 1, 2 ili 3) odredi u svim kolonama, sa desne strane se upisuje zbir tih bonusa.

Klasična igra YAMB za jednog ili dva igrača, sa 7 kolona (5 osnovnih - odozgo, slobodno, odozdo, najava i ručno, kao i dve dodatne) i 6 kockica. Ima mogućnost pamćenja najboljih rezultata na ovom računaru i na internetu, kao i neka osnovna podešavanja.

Glavni programer: Dejan Tomić
Kontakt i-mejl: dexter@dejantomic.com
Web-sajt: www.dejantomic.com